appnybjtp

Robot maşyn bilen işlemek

Robot maşyn bilen işlemek

Arza:Maşyn gurallaryny ýüklemek we düşürmek:
Giriş:Robot goly, enjamy ýygy-ýygydan almak üçin operatoryň ýerine, gurallary awtomatiki usulda ele alyp biler, materiallary, iş böleklerini, iş gurallaryny ýa-da kesgitleýiş enjamlaryny daşamak, dürli amallary tamamlamak, zähmet güýjüni peseltmek we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.Esasanam agyr, ýokary temperatura, zäherli, howply, radioaktiw, tozanly we ş.m. ýaly agyr iş şertlerinde.Şonuň üçin awtomatiki ýüklemek we düşürmek robotlary ýasamak, möhürlemek, ýasamak, kebşirlemek, gurnamak, gaýtadan işlemek, reňklemek, ýylylygy bejermek we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary:
1. Howpsuzlyk, zähmet çykdajylaryny azaltmak, pes ýalňyşlyk derejesi, ýokary durnuklylyk, aňsat tehniki hyzmat, ýokary iş netijeliligi,
2. Diskler, uzyn şahlar, tertipsiz şekiller we metal plitalar ýaly iş bölekleri üçin awtomatiki iýmitlendirmek / düşürmek, iş bölekleriniň dolanyşygy, iş bölekleriniň yzygiderliligini üýtgetmek we ş.m. amala aşyryp biler.
3. Manipulýator, enjam gural gözegçisiniň IO bilen täsirleşýän we enjam guralynyň işleýşine täsir etmeýän garaşsyz dolandyryş modulyny kabul edýär.
4. Uzak wagtlap işläň, göwnejaý ylgaň, köp sanly 1 gözegçiligi amala aşyryň