gywmbjtp

Taryh

 • 1990-njy ýylda
  “NEWKer” -iň düýbüni tutujy jenap Liao Bingwen, Hytaý CNC gözleg institutynda CNC gözleg we ösüş bilen meşgullandy.“GSK” -ny esaslandyryjylar we olaryň tehnikleri onuň bilen gözleg institutynda işlediler we Hytaýda CNC tehnologiýa gözlegçileriniň ilkinji toparyndadylar.
 • 1998-nji ýylda
  Institut dargadyldy we her kim birin-birin öz işine başlady.Şol ýylda “NEWKer” -iň esaslandyryjysy Çengdu şäherine geldi we kärdeşlerinden biri bilen “GUNT CNC” -ni esaslandyrdy.Döredilmeginiň başynda satuwlar ýokarlanmagyny dowam etdirdi we tiz wagtdan “GUNT” Hytaýda ilkinji CNC markasy boldy.Soň dürli sebäplere görä jenap Liao “GUNT” -dan çykdy we öz markasyny döretmek kararyna geldi.
 • 2007-nji ýylda
  “NEWKer” 2007-nji ýylda döredilipdi we jenap Liao Bingwen bilen işlemegini dowam etdirmek üçin birnäçe täze tehniki diregler “NEWKer” -e geldi.Hytaýyň ilkinji goşa kanal serwisini ösdürdi.
 • 2008-nji ýylda
  Dürli san dolandyryş ulgamlary bilen birleşdirilip, 2008-nji ýylda köp mukdarda bazara çykaryldy we bazar önümleriň tygşytly, amatly we ýokary ygtybarlydygyny aýtdy.Önüm gowy garşylandy we satuw we abraý şondan bäri ýokarlanmagyny dowam etdirýär.
 • 2012-nji ýylda
  NEWKer ştab-kwartirasynyň binasyna göçdi.Täze ofis binasy kompaniýanyň abraýyny ep-esli ýokarlandyrdy.
 • 2016-njy ýylda
  Alibabanyň daşary söwda web sahypasy resmi taýdan açyldy.Dünýäniň dürli künjeginden gelen soraglar, “NEWKer” markasy halkara platformasyna esaslanýar.
 • 2017-nji ýylda
  Alty okly bilelikdäki robot ulgamy Ningbo şäherinde üstünlikli çykyş etdi.Şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň içerki ERP ulgamy resmi taýdan işe girizildi.
 • 2019-njy ýylda
  “NEWKer CNC” 20-den gowrak milli patent we programma üpjünçiligi awtorlyk hukuklaryny aldy.Robot golunyň amaly meýdançasyny öz içine alýan robot gol korpusyny öndürmäge maýa goýuldy.
 • 2020-nji ýylda
  “NEWKer” içerki bikanun garakçylyk toparlaryny basyp ýatyrdy, halkara stansiýasynda açyldy we “Barlanylan üpjün ediji” şahadatnamasyny aldy we ikinji halkara stansiýa dükanyny açmagy meýilleşdirip başlady.
 • Bu gün
  “NEWKer” -iň önümleri 60-dan gowrak ýurda we 10 000-den gowrak kooperatiw müşderisine satyldy.

Asyl gara we ak ekrandan dört ýa-da bäş nesil täzelenip we ösdürilenden soň, indi açyk we reňkli 8 dýuým TFT LCD ekrany.Firstylda birnäçe ýüz birlik önümçiliginden başlap, häzirki ýyllyk satuwy 80 000 birlige çenli.On ýyllyk ösüş we amaly tejribämiz barlygy sebäpli, önümleriň ideal derejä ýakyn bolmagy üçin müşderileriň haýsy önümlere mätäçdigine düşünýäris.Şol sebäpli, gowy garşylandy we CNC täzeçileri üçin ulanmak aňsat bolsa-da, önümiň işlemegi aňsat, tehnologiýa we hiliň goşa kepilligi, şonuň üçin satuwlar ýokarlanýar.
Mundan başga-da, NEWKer CNC dünýäde robot dolandyryşy üçin G koduny ulanan ilkinji kompaniýa.Şeýle hem Hytaýda goşa kanal tehnologiýasyny döreden ilkinji kompaniýa.
NEWker elmydama "ideal we amaly CNC önümi" bolmak kararyna geldi